اجاره شناور

Floating rent

برای اجاره شناور با ما تماس بگیرید
09171751030

خدمات اجاره شناور

خدمات ما شامل تمامی جنبه های اجاره ی کشتی بوده که در سراسر دنیا در دسترس اند. ما انواع قرار دادهای اجاره کشتی شامل اجاره ی کامل یا بخشی، اجاره های دریایی متوالی وابسته به قرارداد Affreightment و اجاره های زمانی می باشد.

کارگزاران جهانی اجاره کشتی ILS

اجاره ی کشتی شامل مدیریت پروژه ها، برنامه ریزی و اجرا می باشد. همچنین سرویس های ما در سراسر دنیا در دسترس اند. همچنین به صنایع مختلف خدمات متنوع زیر را ارائه می دهیم:

Open-hatch
Heavy lift
Ro/Ro
Coasters
Semi-submersibles
Tugs and barges

برای اجاره ی کشتی مستقیما با افراد قرارداد می بندیم تا از قیمت های پایین و سرعت پاسخ دهی ما مطمئن شوید. برای اطمینان شما از انتقالی موفق، سوپروایزرهای ما تمامی مراحل بارگیری، انتقال و بار برداری را نظارت می کنند.

از منظر تعاریف، پیوست کلی کنوانسیون تجدید نظر شده کیوتو، ترخیص کالا به مفهوم انجام تشریفات گمرکات ضروری است و انجام این مراحل اجازه می‌دهد، کالا ورود قطعی شده، صادر شود یا تحت سایر رویه‌های گمرکی قرار گیرد.

در عین حال اصطلاح دیگری تحت عنوان خروج کالا در کنوانسیون کیوتو وجود دارد، که به مفهوم اقدام گمرک است. براساس آن اجازه داده می‌شود کالایی که در جریان ترخیص قرار گرفته است، در اختیار اشخاص ذی‌نفع قرار گیرد.

برای مشاوره در زمینه اجاره شناور با ما تماس بگیرید

۰۹۱۷۱۷۵۱۰۳۰